Üyelik

Dernek asil üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır:

A) Genel Şartlar

a) 18 yaşını bitirmiş ve medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmak

b) Fiil ehliyetine sahip ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, gerçek veya tüzel kişilere ilişkin mevzuatın öngördüğü koşulları taşımak

c) Dernekler kanunu ve diğer kanunlara göre derneklere üye olması yasaklanmamış olmak

d) Dernekler kanunu ve diğer kanunlara göre üyelik için önceden izin alınması gereken hallerde gerekli izni almış olmak (başvuruda belgelemiş olmak)

B) Özel Şartlar

Gerçek Kişiler Yönünden Aranan Özel Şartlar

a) Hemşire unvanına sahip olmak

b) Dernekler yasası hükümleri gereğince üyeliğine engel herhangi bir durumu olmamak

c) Bu tüzükte belirtilen aidatı ödemekle yükümlü olmaktır.

Durumları (A) ve (B) fıkralarındaki genel ve özel şartlara uygun olanlar yönetim kurulu kararı ile asil üye olurlar. Onursal üyelik için (A) ve (B) fıkralarındaki genel ve özel şartlara uyma koşulu aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak üye kayıt defterine kaydedilir

Üyelik formunu indirmek için tıklayınız.

Halk Sağlığı Hemşireliği Derneğine Sizde Katılmak İster misiniz?