Tüzük

Derneğin Adı, Merkezi
Madde  1-  Derneğin adı “Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği”dir.
Madde 2- Derneğin merkezi Ankara’dadır.
Derneğin Amacı 
Madde 3 –  Derneğin amaçları;

Halk sağlığı hemşirelerinin güncel Hemşirelik Yönetmeliği’nde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda istihdamlarının gerçekleşmesi için çalışmalarda bulunmak, bu konuda Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kurum ve kişilerle işbirliği yapmak,

)Türkiye’de halk sağlığı hemşirelerinin görev alanları olan Evde Bakım, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması, Toplum Ruh Sağlığı, İş Sağlığı, Okul Sağlığı, Ceza ve Tutukevi Hemşireliği ile Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Sosyal Hizmet Kurumları ve diğer çalışma alanlarında hemşirelerin rol ve işlevlerini destekleyerek halk sağlığı hemşireliği ve uzmanlığının gelişimi için çalışmalar yapmak,

İntrauterin yaşamdan ölüme kadar olan yaşam döngüsünde birey, aile ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek, fiziki ve sosyal çevreyi olumlu hale getirmek için stratejiler oluşturmak ve politik süreçlere katılmak,

Halk sağlığı ile ilgili alanlarda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek,

Halk sağlığı ile ilgili alanlarda görev yapan sağlık çalışanları arasında mesleki iletişim ve sosyal dayanışmayı güçlendirmektir.

Derneğin Amacını Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Madde 4- Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda gösterilen çalışma ve faaliyetlerde bulunmak:

 1. Halk sağlığı alanındaki gelişmeleri izlemek ve ülkemizde halk sağlığı hemşireliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek,
 2. Halk sağlığını tehdit eden sorunlar ve çözümleri hakkında tüm toplum ve sağlık çalışanlarında farkındalık yaratmak için etkinlikler planlamak,
 3. Halk sağlığı hemşireliği ile ilgili araştırmalar yapmak,
 4. Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik etkinlikler düzenlemek,
 5. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek ya da vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak amaç doğrultusunda işbirliği yapmak,
 6. Halk sağlığı hemşireliğinin eğitim ve uygulama standartlarının geliştirilmesinde ulusal ve uluslararası dernekler ile işbirliği yapmak,
 7. Seminer, konferans, panel ve kongre gibi bilimsel faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek,
 8. Halk sağlığı alanına yönelik kurs ve sertifika programları düzenlemek,
 9. Amaçları doğrultusunda çalışmalarını duyurmak için gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 10. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 11. Tüzük amacının gerçekleştirilmesinde üyeleri için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler yapmak,
 12. Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 13. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alma, satma, kiralama, kiraya verme işlemlerini yapmak ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurabilmek, federasyona katılabilmek,
 15. Uluslararası düzeyde faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşma faaliyetleri yürütmek,
 16. 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 17. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler veya şubeler açmak.

Derneğin Faaliyet Alanı
Madde 5- Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Derneğin Üyeleri
Madde 6-  Derneğin 2 ayrı  üyesi vardır.
A) Asil Üye
B) Onursal Üye
A) Asil Üye: Asil üye, dernek yönetim kurulunca üyeliğine karar verilen ve aidatını düzenli ödeyen, tüzükte belirtilen yükümlülükleri yerine getiren üyedir.
B) Onursal Üye: Dernek Yönetim Kurulu kararı ile seçilen, derneğin amaç ve çalışmaları doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışında bu alanda hizmeti bulunan, derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış, büyük yararları dokunmuş yerli ve yabancı üyedir.
Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Ödevleri, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
Üyelik Koşulları
Madde 7-  Dernek asil üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır:
A) Genel Şartlar

 1. 18 yaşını bitirmiş ve medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmak,
 2. Fiil ehliyetine sahip ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, gerçek veya tüzel kişilere ilişkin mevzuatın öngördüğü koşulları taşımak,
 3. Dernekler kanunu ve diğer kanunlara göre derneklere üye olması yasaklanmamış olmak,
 4. Dernekler kanunu ve diğer kanunlara göre üyelik için önceden izin alınması gereken hallerde gerekli izni almış olmak (başvuruda belgelemiş olmak)
 5. B) Özel Şartlar
  Gerçek Kişiler Yönünden Aranan Özel Şartlar
 6. Hemşire unvanına sahip olmak,
 7. Dernekler yasası hükümleri gereğince üyeliğine engel herhangi bir durumu olmamak,
 8. Bu tüzükte belirtilen aidatı ödemekle yükümlü olmaktır.

Durumları (A) ve (B) fıkralarındaki genel ve özel şartlara uygun olanlar yönetim kurulu kararı ile asil üye olurlar. Onursal üyelik için (A) ve (B) fıkralarındaki genel ve özel şartlara uyma koşulu aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak üye kayıt defterine kaydedilir.
Üyelerin Hak ve Ödevleri
Madde  8-

 1. Eşitlik İlkesi: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığında hak iddia edemez.
 2. Üyelerin Yükümlülükleri: Her üye; dernek düzenine uymak, derneğe sadakat göstermek, dernek amaçlarına uygun davranmak, derneğin yükselmesi için çalışmak, dernek amaçlarının gerçekleşmesini güçleştirici ve engelleyici davranışlardan kaçınmak, Genel Kurul toplantılarına katılmak, Yönetim Kurulu Kararı ile kendisine verilen ve kanunlara aykırı olmayan görevleri yapmak ve derneğin aleyhinde çalışmamakla yükümlüdürler. Dernekten çıkan veya çıkarılan her üye üyelikte bulunduğu sürenin aidat ödentisini vermekle ve kendine dernek yönetimince verilen üyelik kartını en fazla 30 gün içinde dernek yönetimine iade etmekle yükümlüdür.

Üyelikten Çıkma
Madde  9-
a) Her üye istifasını yazılı olarak bildirmek şartı ile üyelikten ayrılma hakkına sahiptir.
b) Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
c) Üst üste iki yıla ait taahhüt ettiği aidatlarını ödemeyen üyelerin üyelikleri sona erer.
d) Üyeler aidatlarını her yıl kesintisiz olarak ödemekle yükümlüdürler. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Yıl atlayarak ödenen aidatlar bir yıl öncesine mahsup edilir.
Üyelikten  Çıkarılma
Madde 10- Hiç kimse dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak istifa etmek suretiyle dilediği anda dernekten ayrılabilir. Üyelikten çıkarılma Dernekler Yasası ve Tüzük Hükümleri uyarınca yapılır. Bu üyeler ayrılırken aidat borçlarını ödemekle yükümlüdürler. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir yıl içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Üyeler; yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığı üzerinde hak iddia edemez.
Aidat
Madde 11- Her üye derneğe yıllık 30,00 TL aidat ödemekle yükümlüdür. Aidat miktarının tamamının ait olduğu yılın sonuna kadar ödenmesi zorunludur. Üyelik aidatının yeniden belirlenmesi için Genel Kurul kararı gerekir. Üyelerden ayrıca giriş aidatı alınmaz.

Derneğin Organları
Madde 12 – Derneğin organları
A) Genel Kurul,
B) Yönetim Kurulu,
C) Denetleme Kurulu’dur.
Dernek gerekli hallerde başka organlar da kurabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulu’nun yetki ve sorumlulukları devredilemez.
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı
Madde 13- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organıdır ve derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Onursal üyeler; Genel Kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar ve çoğunluk sayısına dahil edilemezler.
Genel Kurul; bu tüzükte belirtilen zamanda olağan toplantılarını gerçekleştirir. Ayrıca Yönetim veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir, Ocak ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağırılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmaz ise; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelere, en az on beş gün önceden, çağrıda bulunur. Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle ya da üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilerek katılımcılara bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya,  toplantı için belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.  Genel Kurul toplantısı aynı yıl içinde bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü
Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde; Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, dernek başkanı ile sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır. Genel kurul, sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu tarafından bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, Genel Kurulu yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı ve sekreter seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırlanan listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Başka bir üye aracılığı ile oy kullanamaz. Her üye genel kurulda sadece kendisini temsil eder. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişilik adına Yönetim Kurulu Başkanı veya temsilen görevlendireceği kişi oy kullanır.
Oylamalar, Genel Kurul aksine karar vermedikçe açık, ancak Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimi gizli oyla yapılır. Kararlar, oylamaya katılanların yarısından bir fazlasının oyu ile alınır.
Sekreter toplantı tutanağını düzenleyip başkanla birlikte imzalar. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile sekreter tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 14- Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükteki yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlardır. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 15-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve aklanması,
4-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylanması,
7-Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
14-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerekli hallerde görevden alınması,
15-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17-Yönetim Kurulunca onursal üyeliklere önerilen adayların durumunun incelenip karara bağlanması,
18-Değişik illerde, dernek şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve şube kurucularına yetki verilmesi,
Yönetim Kurulu ve Yetkileri
Madde 16-Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 3 yıl süre için gizli oyla seçilmiş yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna seçilen asil üyeler en geç 1 ay içinde toplanarak başkan, genel sekreter, sayman ve veznedar üyeyi seçerler. Yönetim Kurulu Başkanı üst üste en fazla 2 dönem başkanlık yapabilir. Derneği başkan ve genel sekreter temsil eder. Yönetim Kurulu en az yılda 2 kez toplanır.  Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. Yönetim Kurulu toplantılarına, mazeretsiz üst üste 3 kez gelmeyen üye Yönetim Kurulu üyeliğinden çıkarılır. Yönetim Kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin de yerine getirilmesinden sonra üye tam sayısından aşağıya düşerse, Genel Kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine sulh hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. Yönetim Kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır ve bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür,
 2. Derneği, dernek başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere yetki vermek,
 3. Dernek adının bir çalışma, proje ya da reklam kapsamında kullanımına izin vermek,
 4. Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve genel kurulca onaylandıktan sonra uygulamak,
 5. Önceki çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,
 6. Dernek Başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan; bu ana tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken uygulamaları yapmak,
 7. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere ve dernekler birimine duyurmak. Genel Kurul evraklarını 30 gün içinde dernekler birimine teslim etmek,
 8. Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları ya da komisyonları kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,
 9. Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,
 10. Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,
 11. Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,
 12. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,
 13. Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek mal varlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek,
 14. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek, genel kurulca kendisine verilen gayrimenkul alma, satma, temsilcilik açma, federasyona katılma, geçici olarak oluşturulan platformlarda yer alma, yetkilerini kullanmak ve uygulamaya koymak,
 15.  Genel Kurulca kendisine verilen; uluslararası sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, yardım almak veya vermek konularındaki yetkileri kullanmak,
 16. Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 17. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 18. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
 19. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu, bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 20. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Genel Başkan: Derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında temsil eder. Yönetim Kurulu toplantılarına ve Genel Kurul toplantılarına başkanlık yapar. Alınan kararları uygular ve uygulatır. Tüm yazışmaları imzalar. Başkan dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur ve bu amaçla yönetim kurulu üyelerini ve dernek üyelerini değişik görevler için görevlendirebilir. Başkan, tüzel kişilik temsilciliği ve tüm çalışmalardaki yetkilerinden bir kısmını yönetim kurulu üyelerinden birine devredebilir.
Genel Sekreter: Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda veya lüzum gördüğü hallerde başkanlık görevini yürütür. İç ve dış yazışmaları hazırlar, yönetim kurulu gündemlerini hazırlar ve dağıtır. Dernek defterlerinin uygun şekilde tutulmasını sağlar ve başkanın verdiği diğer görevleri yürütür.
Sayman: Derneğin gelir-gider defteri, masraf dosyası, bütçe kesin hesap bilânço defteri ve demirbaş defterlerini tutar. Yıllık bilânço hesaplarını tanzim eder, demirbaş ve ayniyat işlerini yürütür. Harcamaların ve gelirlerin düzenli takip edilmelerini sağlar. Dernek harcamalarını başkan veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte yapar.
Denetleme Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 17– Denetleme Kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeliğinden genel kurulca seçilir. Denetleme Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetleme Kurulu altı ayı geçmeyen aralıklarla, derneğin işlemlerini, defterlerini, hesaplarını ve faaliyetlerini denetler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetleme Kurulu gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.
Komisyonların Teşkili ve Görevleri
Madde 18-Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için Genel Kurulun aldığı karar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından komisyonlar kurulabilir. Komisyonlar ihtiyaca göre yeterli üyelerden oluşur. Komisyon üyeleri yönetim kurulu üyelerinden olabileceği gibi, derneğin diğer asil üyelerinden de seçilebilir. Bu komisyonlarda gerektiğinde meslekten olmayan, fakat mesleğe yardım etmek isteyen uzman kişilerden de yararlanılabilir.
Komisyonlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
Dernek Organlarına Seçilen Üyelerin Resmi Makamlara Bildirilmesi
Madde 19- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelere ilişkin bilgiler (ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları) dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine bildirilir.

Derneğin Şubeleri
Madde 20- Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir.
Şubelerin Kuruluşu
Madde 21- Şube açılacak yerlerde en az 1 yıldan beri ikamet eden ve üye olma özelliğine sahip 3 hemşireye şube kurma yetkisi ve izni verilir. Şube açmaya yetkili kılınanlar, kurucuların ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını, ikametgâh ve uyruklarını, şube merkezi ile adresini şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine bildirir. Bu bildirime, Dernek Tüzüğü’nden iki örnek ile Genel Yönetim Kurul kararına dayalı kuruculuk yetki belgesi ve şube açılmasına ilişkin “Halk Sağlığı Hemşireleri Derneği” nin Genel Kurul kararı da eklenir. Bu bildirim ile şube kuruluşu tamamlanmış olur.
Şubelerin Organları
Madde 22- Her şubede Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya Denetçi oluşturulması zorunludur. Şube Genel Kurullarının oluşumu ve çalışması ile yetki ve sorumlulukları hakkında, dernekler kanunun bu konudaki hükümleri ile bu tüzüğün 13., 14.,15.,16. ve 17. maddeleri aynen uygulanır. Ancak; şubeler Genel Kurullarını Merkez Genel Kurul toplantılarından en az iki ay önce bitirmek zorundadır. Şube Genel Kurulu toplantısına ilişkin ilan gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir.
Şube Yönetim ve Denetleme Kurullarının Teşkili ve Çalışması
Şube Yönetim Kurulu
Madde 23- Şube yönetim kurulu; teşkili ve çalışması Genel Merkez Yönetim Kurulu gibidir, Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sekreter Yardımcısı, Sayman, Veznedar ve Üye olmak üzere 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur.
Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir başkan, bir sekreter ve bir sayman seçer.

 1. Yönetim Kurulu Başkanı, üst üste en fazla iki dönem başkanlık yapabilir.
 2. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır.
 3. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye yönetim kurulu üyeliğinden çıkarılır. Boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanır.
 4. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya sekreter başkanlık eder.
 5. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda şube başkanıdır ve şubeyi temsil eder. Şube Dernek Başkanının bulunmadığı zamanlarda sekreter başkanın bütün yetkilerine sahiptir.
 6. Şube adına beyanatta bulunmak yetkisi sadece başkana, mazereti halinde sekretere o da yoksa Yönetim Kurulunun tayin edeceği bir yetkiliye aittir.

Şube Denetleme Kurulu
Madde 24- Şube denetleme kurulu teşkili ve görevleri, genel merkez denetleme kurulununki gibidir ve tüzüğün 17. Maddesi Şube Denetleme Kurulu için de uygulanır.
Şubelerle İlgili Diğer Hükümler
a)  Şubeler, Genel Merkez Kurulunda, başkan tarafından temsil edilir.
b)  Her yıl hazırlanan şube bütçeleri, genel merkez tarafından onaylanır.
c)  Şubeler, safi gelirlerinin yüzde beşini genel merkeze gönderirler.
d) Genel Merkez gerektiğinde şubeleri denetler.
e)  Şubeler hakkında da bu tüzük ve dernekler kanunu hükümleri uygulanır.

Yasak ve İzne Bağlı Faaliyetler
Yasak faaliyetler
MADDE 25- Dernek, bu tüzükte gösterilen amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları ve biçimleri dışında ve özellikle Dernekler Kanunun üçüncü kısmında yazılı olan yasak faaliyetlerde bulunamaz.
Yabancı Dernek ve Kuruluşlarla İlişki
MADDE 26- Dernek uluslararası ilgili derneklere üye olur. Dernek bu kuruluşlarla olan ilişkilerini Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre yürütür.
Bildiri Yayınlanması
Madde 27- Bildiri, beyanname veya benzeri yayınların yayımlanıp dağıtılmasında Dernekler Kanununun ilgili maddesi hükmüne aynen uyulması zorunludur.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi
Madde 28- Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde tasfiye halinde “Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla, son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.